BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc Trung tâm Lao Phổi và sức khỏe cộng đồng BVLVPQN là những bác sĩ những nhà quản lý có chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm cao hết lòng vì bệnh nhân

Read more