Category: Các khoa chuyên môn

a) Khoa Hồi sức Cấp cứu: Thành lập 1967 Cùng với sự phát triển của Bệnh viện và trước yêu cầu của nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, Khoa Hồi sức cấp cứu thực hiện chức năng hồi sức cấp cứu, chữa bệnh cho bệnh nhân nặng của Bệnh viện trong suốt 50…