Thanh niên Bệnh viện tham gia kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2


Cùng Bí thư đoàn TN


Đội văn nghệ hát chào mừng ngày lễ

(2012-05-11 08:12:00)

  • Tổ chức Hội Thi “ Tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử”trong Ngành Y tế năm 2011
  •  (2012-05-11 08:12:00)